Choose another country or region to shop online and see content specific to your location.
 • Österreich
 • België / Belgique
 • Danemark
 • France
 • Deutschland
 • Holandia
 • Poland
 • Slowenia
 • South Africa
 • Spain
 • Schweiz / Suisse
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • USA
 • Rest of the world
Continue

WARUNKI OGÓLNE NINIEJSZEJ STRONY INTERENTOWEJ

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Słowenia

 

Phone +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.pl

 

Spis treści

1 Zakres zastosowania

2 Rejestracja

3 Zawarcie umowy

4 Ceny

5 Odbiór w miejscu prowadzenia działalności

6 Dostawa, koszty wysyłki

7 Udzielanie praw użytkowania treści cyfrowych i licencji na oprogramowanie

8 Zastrzeżenie własności, odstąpienie od umowy

9 Okres obowiązywania i rozwiązanie umów subskrypcji

10 Termin płatności i płatność

11 Odstąpienie

12 Gwarancja i odpowiedzialność

13 Adresy

14 Ochrona danych, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych

Status: Kwiecień 2024

 

1) Zakres zastosowania

 

Poniższy Regulamin ma zastosowanie do relacji biznesowych między Curaden AG (dalej: Curaden) a konsumentami lub firmami (dalej: "Klient" lub "Klienci") w wersji, która jest aktualnie dostępna i obowiązuje w momencie otwarcia strony internetowej lub zamówienia towarów, w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Curaden w sklepie internetowym.

W przypadku umów dotyczących dostawy treści cyfrowych, licencji na oprogramowanie lub voucherów, niniejszy Regulamin ma odpowiednie zastosowanie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W przypadku dostawy licencji na oprogramowanie sprzedawca jest zobowiązany do przekazania klucza licencyjnego umożliwiającego korzystanie z dostarczonego oprogramowania. Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do oprogramowania. Odpowiedni opis produktu ma decydujące znaczenie dla jakości oprogramowania.

Niniejszy Regulamin może odnosić się do umów, które dotyczą produktów (towarów lub usług) w formie jednorazowej dostawy lub również w drodze stałych dostaw ("umowa subskrypcji"). W przypadku Umowy Subskrypcji Curaden zobowiązuje się do dostarczania Produktu należnego na podstawie Umowy przez uzgodniony okres obowiązywania Umowy.

Od czasu do czasu Polityka prywatności lub niniejszy Regulamin sklepu internetowego będą dostosowywane, uzupełniane lub zmieniane. Przy każdym nowym połączeniu lub wizycie na stronie internetowej obowiązują aktualne, możliwe do pobrania wersje. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z aktualnymi postanowieniami. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w Polityce prywatności, poinformujemy o tym w powiadomieniu na naszych stronach internetowych i/lub w naszych aplikacjach mobilnych, a także w zaktualizowanej wersji Polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi warunkami Regulaminu, poprosimy go o wyrażenie sprzeciwu na piśmie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@curaprox.pl oraz o usunięcie profilu użytkownika, jeśli taki został utworzony, do czasu wejścia zmian w życie. Bez rezygnacji z subskrypcji profil użytkownika będzie nadal istniał po dacie wejścia w życie zmienionych postanowień.

Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. Klienci poniżej 18 roku życia wymagają podpisu przedstawiciela ustawowego.

Niniejszy Regulamin ma wyłączne zastosowanie. Wszelkie warunki klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszego Regulaminu, nie będą uznawane, chyba że Curaden wyraźnie zgodził się na nie na piśmie w indywidualnym przypadku.

2) Rejestracja

 

Każde zamówienie towarów wymaga rejestracji jako klient lub otwarcia profilu użytkownika w Curaden. Wielokrotna rejestracja pod różnymi nazwiskami lub adresami jest niedozwolona.

Rejestracja może zostać unieważniona przez Curaden w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. W takim przypadku Curaden ma prawo do natychmiastowego zablokowania i usunięcia nazwy użytkownika i odpowiadającego jej hasła.

3) Zawarcie umowy

 

Prezentacja asortymentu Curaden w sklepie internetowym nie stanowi oferty zawarcia umowy kupna z klientem. Jest ona niewiążąca.

Klikając przycisk "Kup teraz", klient składa wiążącą ofertę zakupu.

Składając zamówienie w Curaden za pośrednictwem Internetu (sklepu internetowego), poczty elektronicznej, telefonu lub innych kanałów komunikacji, klient składa ofertę zawarcia umowy kupna z Curaden. Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia ("potwierdzenie otrzymania zamówienia"). Potwierdzenie to nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie ma na celu poinformowanie klienta, że zamówienie zostało otrzymane przez Curaden. W razie potrzeby Curaden poinformuje klienta oddzielnie o ewentualnych błędach w informacjach o asortymencie produktów na stronie internetowej i przedstawi klientowi odpowiednią kontrofertę.

Umowa z Curaden zostaje zawarta, gdy Curaden wyraźnie zaakceptuje tę ofertę ("Potwierdzenie zamówienia") lub gdy Curaden wyśle zamówiony produkt do klienta.

Akceptacja jest uzależniona od prawnej dopuszczalności i dostępności zamówionego produktu lub usługi. Jeśli Curaden nie może przyjąć oferty klienta, klient zostanie poinformowany o niedostępności zamiast przyjęcia zamówienia. Produkty tymczasowo niedostępne zostaną odnotowane dla klienta, zamówienie klienta pozostaje ważne.

Możliwe są wahania cen. Decydująca jest cena widoczna w momencie składania oferty.

4) Ceny

 

W przypadku zakupu i zamówienia towarów i usług, podane ceny w momencie zakupu i zamówienia wyrażone są w euro. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek od towarów i usług (VAT).

Ceny nie obejmują dodatkowych kosztów wysyłki (między Curaden a klientem).

5) Odbiór w miejscu prowadzenia działalności

 

Po uprzednim powiadomieniu telefonicznym możliwe jest odebranie towaru w uzgodnionym miejscu prowadzenia działalności przez Curaden.

W przypadku odbioru towarów umowa z Curaden zostaje zawarta, gdy Curaden wyraźnie zaakceptuje ofertę ("potwierdzenie zamówienia") lub gdy Curaden przekaże klientowi zamówiony produkt.

6) Dostawa, koszty wysyłki

 

Curaden dostarczy zamówiony produkt na adres podany przez klienta w zamówieniu lub (jeśli wybrano jako metodę płatności) na adres zdeponowany w systemie PayPal tak szybko, jak to możliwe. Curaden jest uprawniony do dokonywania częściowych dostaw i częściowych usług w dowolnym momencie, pod warunkiem, że są one uzasadnione dla klienta. W przypadku dostaw częściowych realizowanych przez Curaden, Curaden ponosi dodatkowe koszty wysyłki.

Dostawa jest realizowana po kosztach wysyłki wskazanych w każdym indywidualnym przypadku.

Czas dostawy wynosi zwykle 1-3 dni robocze. Informacja o przewidywanym czasie dostawy nie jest wiążąca.

Treści cyfrowe, vouchery i klucze licencyjne do oprogramowania są dostarczane klientowi wyłącznie w formie elektronicznej (i) poprzez pobranie lub (ii) pocztą elektroniczną, według uznania Curaden.

7) Udzielanie praw użytkowania treści cyfrowych i licencji na oprogramowanie

 

O ile nie określono inaczej w opisie DeepL w sklepie internetowym Curaden, Curaden przyznaje klientowi niewyłączne prawo, nieograniczone w czasie i miejscu, do korzystania z dostarczonych treści do celów prywatnych i biznesowych.

Przekazanie klucza licencyjnego do licencji na oprogramowanie uprawnia klienta do korzystania z oprogramowania lub treści zgodnie z opisem danego produktu i umową licencyjną w zakresie w nich opisanym.

Przekazywanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii dla osób trzecich poza zakresem niniejszych OWH lub warunków licencji jest niedozwolone, chyba że sprzedawca wyraził zgodę na przeniesienie licencji umownej na osobę trzecią.

Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy klient zapłaci w całości wynagrodzenie należne zgodnie z umową.

8) Zastrzeżenie tytułu własności, rozwiązanie umowy

 

Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Curaden do momentu dokonania pełnej płatności.

Jeżeli klient zachowuje się niezgodnie z umową, w szczególności, jeżeli klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych pomimo upomnienia ze strony Curaden, Curaden może odstąpić od umowy po wcześniejszym wyznaczeniu rozsądnego terminu i zażądać zwrotu towarów, które nadal stanowią jego własność. Odzyskanie towarów lub ich zajęcie przez Curaden stanowi odstąpienie od umowy. Klient ponosi koszty wysyłki poniesione w takim przypadku. Curaden jest upoważniony do dysponowania towarami po ich zwrocie.

9) Czas trwania i rozwiązanie umów subskrypcji

 

Umowy subskrypcji zawierane są na czas nieokreślony, ale co najmniej na minimalny okres wskazany w opisie danego produktu w sklepie internetowym Curaden. Umowa subskrypcji może zostać rozwiązana w trakcie minimalnego okresu obowiązywania w dowolnym momencie na koniec minimalnego okresu obowiązywania oraz po upływie minimalnego okresu obowiązywania w dowolnym momencie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w punkcie 13.

Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Uznaje się, że ważny powód istnieje, jeśli strona wypowiadająca, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności indywidualnego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie może racjonalnie oczekiwać, że będzie kontynuować stosunek umowny do uzgodnionego wypowiedzenia lub do upływu okresu wypowiedzenia.

10) Termin płatności i płatność

 

Curaden akceptuje wyłącznie metody płatności wyświetlane klientowi (w sklepie internetowym) podczas procesu składania zamówienia. Curaden zastrzega sobie prawo do uzgodnienia na piśmie ze swoimi klientami innej metody płatności niż ta wymieniona w tej sekcji.

Do przetwarzania płatności za pośrednictwem sklepu internetowego Curaden wykorzystuje rozwiązania płatnicze stron trzecich, aby umożliwić klientom łatwe i bezpieczne dokonywanie płatności kartami kredytowymi i alternatywnymi metodami płatności.

W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem warunków korzystania z usługi PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Cena zakupu, jak również koszty wysyłki, jeśli dotyczy, są należne po zawarciu umowy – z zastrzeżeniem ust. 3.

Curaden może zażądać płatności z góry bez podania przyczyny. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności. Curaden zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy, jeśli wynik kontroli kredytowej jest negatywny. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do oferowania tylko niektórych metod płatności, w zależności od zdolności kredytowej.

Jeżeli klient zalega z płatnością, Curaden jest uprawniony do naliczenia zryczałtowanej kwoty z tytułu kosztów upomnienia określonych w procesie zamówienia. Prawo Curaden do żądania wyższego odszkodowania, w szczególności w odniesieniu do egzekwowania roszczenia przez agencję windykacyjną lub prawnika, pozostaje nienaruszone.

Vouchery do sklepu internetowego Curaden można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.

Vouchery mogą być realizowane wyłącznie na warunkach wskazanych na voucherze i wyłącznie na grupy produktów wskazane na voucherze. Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji voucherowej.

Vouchery lub prawnie dozwolone rabaty (np. rabaty ilościowe) nie mogą być kumulowane w ramach zamówienia. Wartość voucheru nie może zostać wypłacona w gotówce.

Voucher jest zbywalny. Curaden może dokonywać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz odpowiedniego posiadacza, który zrealizuje voucher w sklepie internetowym.

11) Odstąpienie

 

Jeśli klient jest konsumentem (B2C), ma prawo odstąpić od oświadczenia woli o zawarciu umowy bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania towaru, zwracając towar do Curaden. Klient musi dodatkowo powiadomić Curaden o odstąpieniu na piśmie (np. listem lub e-mailem) w tym samym terminie. Okres ten rozpoczyna się w dniu wysyłki lub odbioru towaru. Terminowa wysyłka towarów jest wystarczająca do zachowania okresu odstąpienia. Odstąpienie w formie tekstowej należy przesłać na adres podany w punkcie 13. lub pocztą elektroniczną na adres info@curaprox.pl. Ciężar dowodu wysłania towaru do zwrotu spoczywa na kliencie.

Odstąpienie jest wykluczone i nie obowiązuje w przypadku:

     - Dostawy towarów, które są wykonane na zamówienie specjalnie dla klienta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb klienta. Klient jest zobowiązany do przyjęcia i zapłaty za wszystkie części bez wyjątku;

     - Dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostawie;

     - Dostawy leków nie podlegają zwrotowi;

     - Dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie.

Umowy o świadczenie usług związanych z działalnością rekreacyjną, o ile nie uzgodniono inaczej, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres świadczenia usług.

W przypadku skutecznego odstąpienia lub odstąpienia od umowy obie strony muszą zwrócić już otrzymane usługi. Jeśli klient może zwrócić otrzymane towary tylko w pogorszonym stanie, musi zrekompensować Curaden w zakresie zmniejszonej wartości.

Klient musi ponieść koszty i ryzyko przesyłki zwrotnej, chyba że dostarczone towary nie odpowiadają zamówionym towarom.

Curaden będzie korzystać z prawa zatrzymania do czasu pełnego zwrotu towarów.

W przypadku wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu, klient ponosi koszty ponownego wysłania towarów do nas.

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie ostatnich towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Curaden Slowenien, d.o.o., Perhavčeva-Straße 36, SI-2000 Maribor, Słowenia, adres e-mail: info@curaprox.pl) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy , co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał rodzaj dostawy inny niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyto w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z powodu tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem 14 (czternastu) dni.

Poniesiemy koszty zwrotu towarów.

Klient będzie musiał zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie/wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w przypadku umów o dostarczenie towarów, które nie są prefabrykowane, a przy których wytworzeniu decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta oraz wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczenie towarów zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Dobrowolna gwarancja zwrotu: W przypadku wszystkich zakupów z asortymentu Curaden, oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, udzielamy dobrowolnej gwarancji zwrotu wynoszącej łącznie 30 dni od otrzymania towaru. Możesz odstąpić od umowy nawet po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, zwracając nam towar w ciągu 30 dni od jego otrzymania (okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu towaru), pod warunkiem, że towar jest kompletny i w oryginalnym opakowaniu oraz w stanie nieużywanym i nieuszkodzonym, i pod warunkiem, że towar nie jest specjalnie wykonany według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowany do osobistych potrzeb. Terminowa wysyłka jest wystarczająca do dotrzymania terminu.

Towar należy zwrócić do: Curaden Slowenien, d.o.o., Perhavčeva-Straße 36, SI-2000 Maribor, Słowenia.

Przyznana w umowie dobrowolna gwarancja zwrotu nie ma wpływu na ustawowe prawa i roszczeni klienta. W szczególności ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i ustawowe prawa gwarancyjne pozostają nieograniczone.

12) Gwarancja i odpowiedzialność

 

Jeśli dostarczone towary są wadliwe w momencie przeniesienia ryzyka, np. wady producenta, lub jeśli doszło do niewłaściwej dostawy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam takich wad. Niezgłoszenie reklamacji nie ma jednak żadnych konsekwencji dla roszczeń ustawowych. W przypadku wszystkich wad zakupionych towarów, które wystąpiły w ustawowym okresie gwarancyjnym, zastosowanie mają ustawowe roszczenia o późniejsze wykonanie, usunięcie wad lub nową dostawę, a także – jeśli spełnione są wymogi ustawowe – szersze roszczenia o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, a ponadto o odszkodowanie, w tym odszkodowanie za szkodę zamiast świadczenia, a także odszkodowanie za daremne wydatki. W zakresie, w jakim udzielamy gwarancji sprzedawcy, szczegóły wynikają z warunków gwarancji, które są dołączone do odpowiedniego dostarczonego przedmiotu. Roszczenia gwarancyjne pozostają bez uszczerbku dla ustawowych roszczeń/praw.

Odpowiedzialność podlega obowiązującym przepisom ustawowym. Odpowiedzialność Curaden jest wyłączona w przypadkach (i) lekkiego zaniedbania, (ii) szkód pośrednich i następczych oraz utraty zysku, (iii) niezrealizowanych oszczędności, (iv) szkód wynikających z opóźnienia w dostawie, a także (v) wszelkich działań i zaniechań osób pomocniczych Curaden, zarówno umownych, jak i pozaumownych.

Ponadto Curaden nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

     - Niewłaściwe, niezgodne z umową lub niezgodne z prawem przechowywanie, regulacja lub użytkowanie Produktów;

     - Użycie niekompatybilnych części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilacza);

     - Brak konserwacji i/lub niewłaściwa modyfikacja lub naprawa produktów przez klienta lub przez stronę trzecią;

     - Siła wyższa, w szczególności szkody spowodowane przez zagrożenia naturalne, wilgoć, upadki, uderzenia itp., za które Curaden nie ponosi odpowiedzialności oraz polecenia służbowe.

Usługodawca, któremu zlecono wykonanie prac, ponosi odpowiedzialność za wady, opóźnienia w wykonaniu i szkody powstałe w trakcie realizacji usług (np. instalacji na miejscu).

Odpowiedzialność Curaden jest wyłączona za ewentualne błędy drukarskie w materiałach reklamowych, błędy danych w sklepie internetowym, nieprawidłowe oznaczenia cen, błędy w ilustracjach, opisach produktów lub innych tekstach, takich jak vouchery lub promocje rabatowe, opóźnienia w dostawie lub brak dostawy.

13) Adresy

 

Dostawca i partner umowny ofert na tej stronie:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Słowenia

 

Phone +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.pl

14) Ochrona danych, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych

 

Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża również zgodę na Politykę prywatności.

Wszystkie znaki towarowe, obrazy i prawa autorskie są własnością firmy Curaden lub jej partnerów. Pobieranie, zapisywanie, kopiowanie lub drukowanie danych, obrazów i plików PDF, nawet w części, wymaga pisemnej zgody Curaden. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze wykorzystywanie przez Klienta do celów innych niż służące celom produktu jest niedozwolone.

 

 

 

Informacje te zostały przetłumaczone dla wygody zaangażowanych stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub konfliktów pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo i będzie uważana za wersję prawnie wiążącą i miarodajną. Niniejszym przyjmuje się do wiadomości, że tłumaczenie zostało wygenerowane za pomocą tłumaczenia maszynowego i chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących kompletności, dokładności lub wiarygodności tłumaczenia.